پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور قزاقستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت قزاقستان (Kazakhstan) آستانا (Astana) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت قزاقستان) (پايتخت قزاقستان) (مرکز قزاقستان) (پایتخت قزاقستان کجاست؟) (مرکزقزاقستان) (پایتخت کشور قزاقستان) (نام پایتخت قزاقستان) (پایتخت قزاقستان ) (پایتخت قزاقستان چه نام دارد) (قزاقستان+پایتخت) (پايتخت كشور قزاقستان) (پايتخت قزاقستان كجاست) (مركز قزاقستان) () (پایتخت قزاقزستان) (پایتخت قزاقستان کجاست) (مرکز کشور قزاقستان) (پایتخت کشورقزاقستان) (پایتخت قزاقستان چیست) (مرکزکشورقزاقستان کجاست؟) (مرکز قزاقستان کجاست) (پایتخت+قزاقستان) (قزاقستان پایتخت) (قزاقستان کجاست) (مرکز قزاقستان چه نام دارد) (مرکز قزاقستان در جدول) (نام پایتخت قرقیزستان) (نام مرکز قزاقستان) (پايتخت قزاقزستان) (پایتخت سابق قزاقستان) (اسم پایتخت قزاقستان) (پايتخت قزاقستان ) (پایتخت قزاقستان) (مرکز قزاقستان جدول) (مرکزقزاقستان کجاست) (پایتخت قرقیزستان چیست) (مرکز قزاقزستان) (پایتخت قزاقستان) (پایتخت قرقیزستان چه نام دارد) (پايتخت كشورقزاقستان) ( پایتخت قزاقستان) ("پایتخت کشور قزاقستان") (بايتخت قزاقستان) (پایتختقزاقستان) (پایتخت کشور قزاقستان ) (پایتخت قزاقستان؟) (بایتخت قزاقستان) (پایتخت غزاقستان) (مرکز قزاقستان ) (÷ایتختقزاقستان) (���� ��ی�� �����) (ام پایتخت قزاقستان) (پایتخت قرقیزستان کجاست؟) (پایتخت شیلی چه نام دارد) (پایتخت کشور قرقیزستان) (پایتخت قزاقستان چه نام دارد؟) (مرکز قرقیزستان چه نام دارد)