پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای مدل سازی واژه ها در منطق فازی باید از مجموعه های نوع 1 استفاده شود یا نوع 2؟

1 پاسخ 1

در [2] و [3]، مندل (Jerry M. Mendel) بر اساس مفهوم Falsificationism ارائه شده توسط کارل پاپر (Karl Popper) در [1] و [4]، استفاده از مجموعه های فازی نوع 1 (type-1 fuzzy sets) را برای مدل سازی کلمات از لحاظ علمی غلط دانسته است. وی معتقد است برای مدل کردن یک کلمه، یک مجموعه فازی نوع 2 بازه ای (interval type-2 fuzzy set) باید مورد استفاده قرار گیرد.

[1] L. A. Zadeh, “Toward human level machine intelligence—is it achievable? The need for a new paradigm shift,” IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 3, pp. 11-22, August 2008.
[2] J. M. Mendel, “Fuzzy Sets for Words: a New Beginning,” Proc. IEEE FUZZ Conference, St. Louis, MO, May 26-28, 2003, pp. 37-42.
[3] J. M. Mendel, “Computing with words: Zadeh, Turing, Popper and Occam,” IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 2, pp. 10-17, November 2007.
[4] K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (translation of Logik der Forschung), Hutchinson, London, 1959.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منطق فازی نوع 2) (مدل سازی ریاضیات فازی) (مجموعه های فازی نوع 2)