پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


Computing With Words چیست؟

1 پاسخ 1

یکی از کاربردهای سیستم های فازی computing with words می باشد که توسط پروفسور زاده (Lotfi A. Zadeh) معرفی شده است [1]-[3]. برای این عبارت مخفف های متفاوتی مانند CW و CWW بکار برده می شود.
طبق تعریف زاده، CWW روشی محاسباتی است که در آن عناصر محاسباتی کلمات و حرف های اضافه ی یک زبان طبیعی می باشند. این روش الهام گرفته از قدرت بی نظیر انسان در انجام امور فیزیکی و ذهنی، بی هیچ اندازه گیری و محاسباتی است.
البته این تعریف به این معنی نیست که کامپیوترها می توانند دقیقا بجای اعداد از کلمات برای محاسبه استفاده نمایند. در واقع معنی این عبارت آن است که کامپیوتر ها می توانند با کلمات فعال شوند. سپس این کلمات با مجموعه های فازی بصورت ریاضی بازنمایی خواهند شد. بعد این مجموعه ها توسط یک موتور CWW به یک مجموعه فازی تبدیل می شوند و در نهایت آن مجموعه فازی به فضای کلمات بازگردانده می شود. نکته ای که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام نوع از مجموعه های فازی (نوع 1 یا نوع 2) می تواند برای مدل سازی کلمات مورد استفاده قرار گیرد. در [4] و [5]، مندل (Jerry M. Mendel) بر اساس مفهوم Falsificationism ارائه شده توسط کارل پاپر (Karl Popper) در [3] و [6] استفاده از مجموعه های فازی نوع 1 (type-1 fuzzy sets) را برای مدل سازی کلمات از لحاظ علمی غلط دانسته است. وی معتقد است برای مدل کردن یک کلمه، یک مجموعه فازی نوع 2 بازه ای (interval type-2 fuzzy set) باید مورد استفاده قرار گیرد.

[1] L. A. Zadeh, “Fuzzy logic = computing with words,” IEEE Trans. on Fuzzy Systems, vol. 4, pp. 103-111, 1996.
[2] L. A. Zadeh, “From computing with numbers to computing with words—from manipulation of measurements to manipulation of perceptions,” IEEE Trans. on Circuits and Systems–1, Fundamental Theory and Applications, vol. 4, pp. 105-119, 1999.
[3] L. A. Zadeh, “Toward human level machine intelligence—is it achievable? The need for a new paradigm shift,” IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 3, pp. 11-22, August 2008.
[4] J. M. Mendel, “Fuzzy Sets for Words: a New Beginning,” Proc. IEEE FUZZ Conference, St. Louis, MO, May 26-28, 2003, pp. 37-42.
[5] J. M. Mendel, “Computing with words: Zadeh, Turing, Popper and Occam,” IEEE Computational Intelligence Magazine, vol. 2, pp. 10-17, November 2007.
[6] K. Popper, The Logic of Scientific Discovery (translation of Logik der Forschung), Hutchinson, London, 1959.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(cww فازی) (فازی نوع 2) (computing with word+ترجمه فارسی) (محاسبات با کلمات(computing with words))