پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سوره به موضوع «اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟

1 پاسخ 1

سوره نساء.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(در کدام سوره به موضوع اطاعت از رهبری اشاره شده) (در کدام سوره به موضوع اطاعت از رهبری اشاره شده است) (درکدام سوره به موضوع اطاعت ازرهبری اشاره شده است) (سوره اطاعت از رهبری) (درکدام بهاطاعت از رهبری اساره شده است) (در کدام سوره به اطاعت از رهبری اشاره شده است) ()