پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سورة قرآن «بیست و هفت صفت از صفات الهی» ذکر شده است؟

1 پاسخ 1

در سوره «حديد» (بيست و هفت صفت از صفات الهي) بيان شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()