پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟

1 پاسخ 1

سوره «حجرات» سورة اخلاق و ادب است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره اخلاق و ادب) (سوره اخلاق وادب) (سوره اخلاق) (سوره اخلاق وادب کدام سوره است) (سوره ادب و اخلاق) (کدام سوره سوره اخلاق و ادب است) (سوره ادب واخلاق) (کدام سوره سوره اخلاق وادب است) () (كدام سوره سوره اخلاق و ادب است) (کدام سوره اخلاق و ادب است) (سوره اخلاق وادب؟) (سوره اخلاق و ادب کدام است) (سوره اخلاق و ادب ) (کدام سوره سوره اخلاق و ادب است؟) (کدام سوره سوره اخلاق و ادب) (اخلاق و ادب) (کدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟) (کدام سوره به اخلاق و ادب معروف است) (کدام سوره به اخلاق وادب معروف است) (كدام سوره «سورة اخلاق و ادب» است؟) (سوره اخلاق وادب کدام است) (کدام سوره سوره اخلاق است ) (سوره های مکی)