پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سوره قرآن نام «پنج نوع عذاب الهی» در یک خط آمده است؟

1 پاسخ 1

«سوره اعراف آيه 133».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(در کدام سوره قران نام ۵نوع عذاب الهی در یک خط امده است) () (در کدام سوره نام پنج نوع عذاب الهی در یک خط آمده) (پنج نوع عذاب الهی) (در کدام سوره نام پنج نوع عذاب الهی در یک خط آمده است) (پنج نوع عداب الهی) (نام پیامبر چند بار در قرآن آمده است)