پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در کدام سورة قرآن کریم داستان «فضیل عیاض» بیان شده است؟

1 پاسخ 1

داستان ( فضيل عياض) در سوره «حديد آيه 17» آمده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فضیل عیاض در قران) (داستان فضیل عیاض در کدام سوره است) () (فضیل عیاض) (داستان فضيل عياض) (داستان فضیل عیاض) (داستان فضیل عیاض در کدام سوره) (درکدام سوره داستان فضیل عیاض بیان شده است) (در کدام سوره داستان فضیل عیاض) (درکدوم سوره قران داستان فضیل عیاق بیان شده) (سوره فضیل عیاض) (داستان فضیل عیاض در کدام سوره قرآن آمده است؟) (داستان فضیل)