پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام کدام سوره است که اگر حرف اول آن را برداریم نام اولین امام شیعیان می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره «اعلي» كه اگر حرف اول آن الف را برداريم مي‌شود «علي».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدوم سوره اگر حرف اولش را برداریم نامه اولین امام شیعیان است)