پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام دو سوره در قرآن است که اگر برعکس بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود آن دو سوره کدامند؟

1 پاسخ 1

سوره‌هاي «ليل و تبت».


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره اى که برعکسش کنى همان ميشود) () (چه سوره ایست که اگه بر عکس شود همان میشود) (برعکس خواندن قران) (برعکس خواندن قرآن) (نام سوره ای که برعکسش همان میشود) (نام سوره ایکه اگر برعکسشبکنیم همان تور خوانده میشود) (نام سوره برعكس )