پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره به «ریحانة القرآن» معروف است؟

1 پاسخ 1

سوره «يس» به ريحانة القرآن معروف است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره به ریحانه القران معروف است) (ریحانه القران) (ریحانه القرآن) (سوره ریحانه القران) (ريحانت القران) (ریحانة القران) (ريحانه القرآن) () (کدام سوره به ریحانه القرآن معروف است) (ریحانه القران کدام سوره است) (کدام سوره به ریحانه القران مشهور است) (ريحانه القران) (ریحانه قران) (کدام سوره به ریحانه القران معروف است؟) (ریحانة القرآن) (سوره ريحانه القران) (کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است) (کدام سوره به ریحان القران معروفه) (سوره معروف به ریحانه القران) (ریحانه قرآن کدام سوره است) (ريحانه قران) (کدام سوره ریحانه قران است) (ریحانه القران کدام سوره میباشد) (ريحانه قرآن) (ریحانه القران کدام سوره است؟) (کدام سوره به ریحانه قران معروف است) (سوره ریحانه) (پایتخت سنگال) (ریحانه قران کدام سوره است)