پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره «بقره» با دعا ختم مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام یک سوره با دعا ختم می شود) (کدام سوره با دعا ختم میشود) () (سوره ای که با دعا ختم میشود) (کدام یک از سوره ها با دعا ختم میشود) (کدام سوره با دعا ختم می شود ؟) (کدامیک از سوره ها با دعا ختم میشود) (کدام سوره با دعا ختم می شود)