پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟

1 پاسخ 1

سوره «صافات» با قسم شروع شده و با حمد تمام مي‌شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره با قسم شروع و با حمد تمام میشود) () (کدام سوره با قسم شروع وبا حمد تمام میشود) (کدام سوره با قسم شروع و با حمد تمام می شود) (سوره ای که با قسم شروع وبا حمد ختم میشود)