پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند سوره قرآن با کلمه «قل» آغاز می‌شود؟

2 پاسخ 2

سوره با كلمه «قل» آغاز مي‌شوند: «جن، كافرون، اخلاص، فلق، ناس».
سوره " جن، توحید، فلق، ناس و کافرون" با قل شروع میشوند . بطور کلی 300 ایه در قرآن کریم وجود دارد که با کلمه قل اغاز میشود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چند سوره با قل شروع می شود) (چند سوره با قل شروع میشود) (چند سوره قران با قل شروع می شود) (چند سوره در قران با قل شروع می شود ؟) (چند سوره از قران با قل شروع مي شود) (چند سوره از قران با قل شروع میشود) () (چند سوره با قل شروع) (چند سوره با قل؟) (سوره هایی که با قل شروع میشوند) (چندسوره باقل شروع میشود) (چند سوره با قل) (چند سوره با قل شروع می شود) (سوره هایی که با قل شروع میشود) (سوره هایی که با قل شروع می شود) (سوره هایی که با قل شروع می شوند) (چند سوره با قل شروع شده) (چند سوره با قل شروع می شوند) (چند سوره از قران با قل شروع میشود؟) (چند سوره با قل شروع می شود؟) (چند سوره در قرآن با قل شروع میشود) (چند سوره قرآن با قل شروع میشود) (سوره هایی که با قل شروع میشه) (چند سوره با کلمه قل شروع میشود) (در قران چند سوره با قل شروع مي شود؟) (سوره هایی که باقل شروع میشوند) (سوره هایی که باقل شروع میشود) (چند سوره با قل شروع میشوند) ( چند سوره قران با قل شروع می شود) (در قرآن چند سوره با قل شروع می شود) (چند سوره از قران باقل شروع میشود) (چند سوره از قران با قل شروع می شود) (چند سوره از قرآن با قل شروع می شود) (چند سوره درقران با قل شروع ميشود) (چند سوره باالحمدا...شروع می شوند) (چند سوره قرآن با كلمه «قل» آغاز مي‌شود؟ ) (کدام سوره قرآن با قل شروع میشود) (چند سوره باقل شروع ميشود) (چند سوره قرآن با قل آغاز میشود) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند)