پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟

1 پاسخ 1

سوره «حديد» به معناي «آهن» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره همنام یکی از فلزات است) () (سوره همنام فلزات) (کدام سوره قران همنام یکی از فلزات است) (سوره همنام فلز) (کدام سوره قران به نام یکی از فلزات است) (نام سوره قرآن که همنام یکی از فلزات است) (کدام سوره قران نام یکی از فلزات است) (کدام سوره قران همنام فلزات است) (کدام سوره قرآن همنام فلزات است) (فلزات در قرآن) (کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟) (فلزات در قران) (سوره فلزات) (سوره قران همنام فلز) (کدام سوره همنام فلزات است) (سوره قران که نام یکی فلزات است) (سوره فلز) (کدام سوره همنام یکی از فروع دین است) (سوره به نام فلز)