پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره قرآن همنام یکی از فلزات است؟

1 پاسخ 1

سوره «حديد» به معناي «آهن» است.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره همنام یکی از فلزات است) () (سوره همنام فلزات) (سوره همنام فلز) (کدام سوره قران به نام یکی از فلزات است) (نام سوره قرآن که همنام یکی از فلزات است) (کدام سوره قران نام یکی از فلزات است) (فلزات در قرآن) (کدام سوره قران همنام یکی از فلزات است) (کدام سوره قرآن همنام فلزات است) (فلزات در قران) (کدام سوره همنام یکی از فروع دین است) (سوره به نام فلز)