پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟

1 پاسخ 1

سوره «تكوير» تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قران است) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن) () (كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره هاي قرآن است؟) (کدام سوره است که تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قران است) (کدام سوره تعداد کلماتش برابر تعداد سوره های قران است) (کدام سوره قران تعدادکلماتش برابر با تعداد سوره قران) (سوره ای که تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است) (كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌هاي قرآن است؟ ) (کدام سوره تعدادکلماتش برابرباتعدادسوره های قران است) (کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قران است) (سوره ای که تعدادکلماتش برابرتعدادسوره است) (کدام سوره قران تعدادکلماتش برابرباتعدادسوره های قران است) (كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره هاي قرآن است) (كدام سوره قران تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره هاي قران است) (كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر باتعداد سوره هاي قرآن است) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با تعداد سورهای قران است؟) (کدام سوره قرآن تعدادکلماتش برابرباتعدادسوره های قرآن است) (کدام سوره قرآن تعدادکلماتش برابرتعداد سورهایش است) (کدام سوره قران تعداد کلمات برابر سوره های قران) (سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قران است؟) (کدام سوره قران تعدادکلماتش) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر باتعداد سوره قران) (کدام سوره قرآن تعداد) (كدام سوره قران تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره هاي قران است؟) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد) (کدام سوره قران تعداد کلماتش بر ابر با تعدا سوره های قران است؟) (سوره ای که تعداد کلماتش برابر تعداد سوره) (سوره قران که تعداد کلماتش برابر با تعداد سورهای قران است) (كدام سوره قران تعداد كلماتش با سوره ها برابر است) (در فیلم سینمایی «پنگوئن های آقای پاپر»بازی کرده است) (کدام سوره قران کلماتش برابر با تعداد سورههای قران است؟) (کدام سوره قران تعداد کلماتش بابر با تعداد سورهای) (کدام سوره تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره قرآن ) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره هاي قرآن است؟ ) (سوره ای که کلماتش برابر تعداد سوره قران است؟) (كدام سوره قران تعداد) (تعداد کلمات سوره قران برابر با تعدادسوره های قران ) (كدام سوره قران تعداد كلماتش برابر با تعداد سورههاي) (سوره ای که تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است؟) (كدام سوره تعداد كلماتش برابر با تعداد) (کدام سوره تعداد کلماتش با تعداد سوره های قرآن برابر است؟) (در كدام سوره قران تعداد كلماتش برابر با) (سوره اي كه تعداد كلماتش برابر با سورههاي قران) (كدام سوره تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره هاي قرآن است؟) (تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن) (كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سورههاي قرآن است) (كلمات اين سوره برابر با سوره هاي قرآن است) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با سوره های قران است) (سوره ای که کلماتش برابر سوره های قران است) (سوره ای که تعداد کلماتش برابر تعداد سوره های قران است) (کدام سوره کتماتش برابر با سوره) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با خود سورهای قران است) (تعداد کلمات این سوره با تعداد سوره های قرآن برابر است) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش با تعداد سوره های قرآن بابر است) (سورهای که تعدادکلماتش برابر با تعداد سوره های قران است) (http://www.porseshkadeh.com/Question/9478.aspx) (کدام سوره قران تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره هاي قران است) (کدام سوره قرآن کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن است ) (تعداد کلماتش برابر با تعداد سوره های قرآن ) (فعالیت های فیزیکی در انسان روزه دار) (کدام سوره قرآن تعداد کلماتش با تعداد سوره های قران یک است) (کدام سوره کلماتش با سوره های قران برابر است) (کدام سوره قران تعدادکلماتش برابربا تعداد سورهای قران است) (کدام سوره تعداد کلماتش با تعداد سوره های قران یکی است ؟ )