پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


«بهترین ماه» در قرآن کدام است؟

1 پاسخ 1

بهترين ماه در قرآن «ماه رمضان» است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بهترین ماه در قرآن) (بهترین ماه در قران) (بهترین ماه در قران کدام است) (بهترین ماه درقرآن) (بهترين ماه در قرآن) (بهترین ماه درقران) (بهترین ماه درقران کدام است) (بهترين ماه در) (بهترين ماه در قران) (بهترين ماه درقران) ()