پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن دارای چند «جزء» است؟

1 پاسخ 1

قرآن «30» جزء دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قرآن چندجزءاست)