پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند «مدْ» در قرآن به کار رفته است؟

1 پاسخ 1

«1771» عدد مدْ در قرآن به كار رفته است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()