پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


قرآن چند «آيه» دارد؟

1 پاسخ 1

قرآن داراي «6236» آيه است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده