پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور هند چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت هند (India) دهلی نو (New Delhi) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز هند) (پایتخت هند) (پایتخت کشور هند) (مركز هند) (پایتخت هندوستان) (مرکزهند) (پايتخت هند) (پایتخت کشور هندوستان) (نام پایتخت هندوستان) (نام پایتخت هند) (مرکز هندوستان کجاست) (پایتخت هندوستان چیست) (مرکز هندوستان) (پایتخت هند کجاست) (پایتخت هند ) (پایتخت کشورهند) (پايتخت هندوستان) (بايتخت هند) () (پایتختکشورهند ) (مرکز کشور هند) (پایتخت هند چه نام دارد) (پایتخت هند) (مرکز هند ) (پایتخت هندوستان کجاست؟) (پايتخت كشور هند) (پایتخت سابق کشور هندوستان) (اسم پایتخت هند) (پایتخت هندوستان چه نام دارد) (مرکزهندوستان) (پایتخت هندوستان ) (پایتخت کشور چین) (پايتخت كشور هندوستان) (مرکزهلند) (پایتخت هند چی نام دارد) (هند پایتخت)