پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور هند چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت هند (India) دهلی نو (New Delhi) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز هند) (پایتخت هند) (پایتخت کشور هند) (مركز هند) (پایتخت هندوستان) (مرکزهند) (پايتخت هند) (پایتخت کشور هندوستان) (نام پایتخت هندوستان) (نام پایتخت هند) (مرکز هندوستان کجاست) (پایتخت هندوستان چیست) (مرکز هندوستان) (پایتخت هند کجاست) (پایتخت کشورهند) (پایتخت هند ) (پايتخت هندوستان) () (بايتخت هند) (پایتخت هند چه نام دارد) (مرکز کشور هند) (پایتختکشورهند ) (پایتخت هند) (مرکز هند ) (پایتخت هندوستان کجاست؟) (پايتخت كشور هند) (اسم پایتخت هند) (پایتخت سابق کشور هندوستان) (پایتخت هندوستان چه نام دارد) (پایتخت هندوستان ) (مرکزهندوستان) (نام پايتخت هند) (بایتخت کشور هند) (نام مركز هند) (پایتخت کشور چین) (پايتخت كشور هندوستان) (مركز كشور هند) (نام پایتخت هند ) (مرکز هند چه نام دارد) (نام مرکز هند) (مرکز هند کجاست) (پایتخت هند در جدول) (پایتخت هند چی نام دارد) (مرکزهلند) (نام پایتخت کشور چین) (هند) (هند پایتخت)