پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرکز استان مازندران چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

مرکز استان مازندران، شهرستان ساری می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز مازندران) (مرکز استان مازندران) (مرکز استان مازندران چه نام دارد) (مرکزمازندران) (مرکزاستان مازندران) (مرکز مازندران چیست) (مرکز استان مازندران کدام شهر است) (مركز استان مازندران) (مرکز مازندران کجاست) (مركز مازندران) (مرکز مازندران ) (نام مرکز استان مازندران چیست؟) (مرکز استان مازندران ) (مرکز استان مازندران چیست) (نام مرکز استان مازندران) () (مرکز استان مازندران کجاست) (مركز مازندران كجاست) (مرکز استان مازندران کجاست؟) (مرکزمازندران کجاست) (مرکز مازنداران) (مرکز مازندران) (پایتخت مازندران) (مرکز استان مازندران) (مركزاستان مازندران) (نام مرکز مازندران) (مرکز مازندران چه نام دارد) (مکز استان مازندران) (مركز استان مازندران كجاست) (مرکز استان مازندران کدام شهر است ؟) (مركز اسثان مازندران) (�ј ��� ����)