پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور غنا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت غنا (Ghana) آکرا (Accra) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت غنا) (مرکز غنا) (پايتخت غنا) (مرکزغنا) (مرکز کشور غنا) (مركز غنا) (مرکز غنا کجاست) (پایتخت غنا کجاست) (نام پایتخت غنا) (پایتخت کشور غنا) (پایتخت غنا چیست) (مرکزکشورغنا) (مرکز غنا در جدول) (مركزغنا) (پايتخت غنا كجاست) (پایتخت غنا چه نام دارد) (پایتخت کشور غنا کجاست) (پایتخت+غنا) (مرکز غنا ) (پایتخت کشورغنا) (کشور غنا) (مرکز کشورغنا) (پایتخت قنا) (پایتخت غنا ) (مرکز غنا در حل جدول) (پايتخت كشور غنا) (بايتخت غنا) (نام مرکز غنا) (مركز غنا كجاست) () (مركز كشور غنا) (مرکزکشورغنا درجدول) (مرکز+غنا) (÷ایتخت غنا) (نام پايتخت غنا) (پایتخت غنا کجاست؟) (بایتخت غنا) (پایتخت غنا؟) (مركزكشورغنا) (پايتخت غنا ) (مرگز غنا) (مرکز قنا) (پایتخت غنا) (مرکزغنا ) (پاىتخت غنا) (پاییتخت غنا) ( پایتخت غنا) (پایتخت کشور غنا چیست) (مرکز غنا درحل جدول) (پآیتخت غنا) (پایتخت کشور قنا) (پایتخت غنا) (نام پایتخت کشور غنا) (كشور غنا) (مکز غنا) (نام مرکزغنا) (کشورغنا) (پایتخت غنا) (پايتخت كشورغنا) (مرکزکشور غنا) (مرکز غنا چه نام دارد) (اسم پایتخت غنا) (پایتختغنا) (پایتخت غنا پرسشکده) (پایخت غنا) (`پايتخت غنا) (پايتخت قنا) (��?��� ���) (مر کز غنا) (پایتخت عنا) (مرکز غنا پرسشکده) (مركز+كشور+غنا) (مرکز کشور غنا چه نام دارد) (مرکز کشور غنا ) (غنا کجاست) (مركز كشورغنا) (غنا) (مركزكشور غنا) (غنا پایتخت) (پایختخت غنا) (پای تخت غنا) (نام مرکز غنا؟) (نام مركز غنا) (پاتخت غنا) (پایتخت غنا در پرسشکده) (غنا کجاست) (مرکز غنا درجدول) (کشور غنا کجاست) (پايتخت قنا كجاست ) (پایتخت کشور غنا ) (مركزغناچه نام درد) (پایتخت کانادا) (پایتخت آلمان) (پايتخت سنگال) (پایتخت کشورها)