پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور آلمان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت آلمان (Germany) برلین (Berlin) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آلمان) (پایتخت المان) (پایتخت المان کجاست) (پایتخت کشور آلمان) (پایتخت آلمان کجاست؟) (نام پایتخت آلمان) (پايتخت المان) (پایتخت کشور المان) (پايتخت آلمان) (پایتخت آلمان چیست؟) (نام پایتخت المان) (پایتخت المان چه نام دارد) (پايتخت آلمان كجاست) (پایتخت آلمان کجاست) (مرکز المان) () (پایتخت آلمان ) (مرکز آلمان) (پایتخت کشورآلمان) (مرکز آلمان کجاست؟) (مرکز کشور آلمان) (پایتخت جرمنی) (مرکزالمان) (مرکزآلمان) (بايتخت المان) (پایتخت کشورالمان) (پایتخت آلمان چه نام دارد) (پايتخت كشور آلمان) (پايتخت آلمان ) (پایتخت المان ) (مرکز کشور المان) (مركز المان) (نام پايتخت آلمان) (پایتخت آلمان؟) (پایتخت المان کجاست؟) (اسم پایتخت المان) (پایتخت آلمان) (پایتخت کشور المان کجاست؟) (پایتخت المان) (پایتخت المان چیست) (پایتخت آلمان چیست) (نام پایتخت کشور آلمان) (اسم پایتخت آلمان) (آلمان پایتخت) (پايتخت كشور المان) (پايتخت آلمان چيست؟) (نام پایتخت کشور المان) (÷ایتخت المان) (بایتخت المان) (پایتخت المان) (نام پايتخت المان) (المان پایتخت) (اسم پایتخت کشور المان) (پایتخت کشوره المان) ( پایتخت آلمان) (پایتخت کشور آلمان ) (نام پایتخت آلمان ) (نام مرکز المان) (پايتخت المان كجاست؟) (اسم پای تخت المان) (پای تخت المان) (پایتخت کشور آلمان؟) (نام پایتخت المان چیست) (پایتخت قبلی آلمان) (پايتخت كشورآلمان) (آلمان) (پایتخت کشور المان) (مرکز کشئر المان) (مرکز کشور المان ) (کشورآلمان مرکز) (بایتخت المان چه نام دارد) (اسم پايتخت آلمان) (مرکز کشورآلمان)