پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با عرض سلام چند روش جراحی برای فیستول معقد وجود دارد؟واسان ترین روش چیست؟

1 پاسخ 1

سلام، برحسب مسیر فیستول که نسبت به اسفنکتر خارجی معقد چه موقعیتی دارد بیمار تحت فیستولوتومی یعنی باز کردن طولی مسیر فیستول یا گذاشتن ستون یا برداشتن فیستول انجام می شود.

برگرفته از : http://www.drnasresfahani.ir/ (دکتر عباسعلی نصر اصفهانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده