پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻼﻡ ﺩﺧﺘﺮﻡ 22 ﺳﺎﻟﻤﻪ ﻓک ﺑﺎﻻﻡ ﺟﻠﻮ ﻫﺴﺖ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻋکﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴی ﮔﻔﺘﻦ ﻋﻤﻞ ﻣیﺨﻮﺍﺩ ﻣیﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺗﻘﺮیﺒﺎ ﻣﺪﺕ ﺍﺭﺗﻮﺩﻧﺴی ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻞ ﭼﻘﺪﺭﻩ؟ﺧیﻠی ﺷﺮﺍیﻂ ﻏﺪﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﻮ ﺍیﻨﺎ ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ؟یﻨی ﻓک ﺭﻭ ﻣیﺒﻨﺪیﻦ؟ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺍﺳﻪ ﺍیﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗیﺎﻓﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻡ.ﺳی ﭘﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﺩکﺘﺮ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺑی ﺧیﺎﻝ ﻋﻤﻞ ﺷﻮ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑیﻤﺎﺭی ﺟﺴﻤی ﺩیﮕﻪ ﺍی ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ کﻤی ﺑﺴﺨﺘی ﺭﺍﻩ ﻣیﺮﻡ.ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﭼیﻪ؟ﻣﻦ ﺍیﻦ ﻗیﺎﻓﻪ ﺭﻭ ﻧﻤیﺨﻮﺍﻡ

1 پاسخ 1

سلام . ارتودنسی قبل از جراحی جهت اماده کردن فک برای جراحی است و هدف این است که رابطه دندانها در موقعیت جدید فک درست باشد . این ارتودنسی معمولا یک سال طول میکشد. CP تداخلی با جراحی فک ندارد ولی همین ابیماری باعث اختلال در الگوی رشد اسکلت صورت شما در زمان رشد شده است . قطعا قبل جراحی مشاوره بیهوشی الزامی است .پس از جراحی بهتر است تا4-6 هفته غذای نرم مصرف شود و شاید یک هفته فک بسته شود

برگرفته از : http://www.drkhorami.ir/ (دکتر بهنام خرّمی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده