پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای افرادی که ریزش ارثی دارن شامپوی کتوکونازول دو درصد بهتره یا شامپوی ضد ریزش هگور؟

1 پاسخ 1

هر دو را بزنید کتوکونازول هفته ای 2 روز و بقیه هگور

برگرفته از : http://www.drnilforoushzadeh.ir/ (دکتر محمد علی نیلفروش زاده)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کتوکونازول)