پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻼﻡ ٢٣ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻡ یﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺑیﻤﺎﺭی ﺯﻭﺩ ﺍﻧﺰﺍﻟی ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔی ﻫﺴﺘﻢ ﻗﺮﺹ ﺳیﺘﺎﻟﻮﭘﺮﺍﻡ ۴٠ ﺭﻭﺯی 1/4 ﻣیﺨﻮﺭﺩﻡ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻧﺶ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﺑﺴیﺎﺭ ﺷﺪیﺪی ﻣیﺸﻢ که گفتید امپرازول٢٠بخورید که فایده نداشت .ﺁیﺎ ﺟﺎیﮕﺰیﻨی ﺑﺮﺍی ﻗﺮﺹ ﺳیﺘﺎﻟﻮﭘﺮﺍﻡ۴٠ ﻫﺴﺖ برای زود انزالی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻢ؟؟

1 پاسخ 1

اسنترا ٥٠ هر شب يك عدد تا سه ماه و سپس هر سه ساعت قبل از هر نزديكى ميل كنيد

برگرفته از : http://www.mjkiani.ir/ (دکتر محمد جعفر کیانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده