پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻢ ﺩکﺘﺮ یﻪ ﺳﻮاﻝ کﺮﺩﻡ ﻗﺒﻼ ﺳﺮ ﺧﺎﺭﺵ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻭاﮊﻥ .ﺭﻓﺘﻢ ﺩکﺘﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺩاﺭﻭﻫﺎیی کﻪ ﺩاﺩﻩ ﺑﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ اﺭﻭﻣیﻪ ﻭﻟی ﻣﻦ اﺯ ﺧﺎﺭﺵ و اﻟﺘﻬﺎﺏ ﺷﺪیﺪ ﺑیﺮﻭﻧی ﻭاﮊﻥ ﺭﻧﺞ ﻣیﺒﺮﻡ.ﭼکﺎﺭ کﻨﻢ? ﭼی ﺗﺠﻮیﺰ ﻣیکﻨیﻦ ﺑﺮای ﺑیﺮﻭﻥ?

1 پاسخ 1

درود بر شما . پماد موضعی ضد قارچ و کورتون موضعی مصرف کنید .

برگرفته از : http://www.dr-moghtaderi.ir/ (دکتر ندا مقتدری اصفهانی)من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده