پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره انگلستان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور انگلستان 44 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور انگلستان باید ابتدا 0044 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در انگلستان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0044123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0044912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کد انگلیس) (پیش شماره انگلیس) (کد لندن) (پیش شماره انگلستان) (پیش شماره لندن) (شماره موبایل انگلیس) (کد تلفن لندن) (کد انگلیس لندن) (کد تلفن انگلیس) (پیش شماره موبایل انگلیس) (کدانگلیس) (پیش شماره موبایل انگلستان) (شماره موبایل انگلستان) (کد 44 کدام کشور) (کد موبایل انگلستان) (شماره تلفن انگلیس) (کد کشور انگلیس) (شماره تلفن انكلستان) (کد انگلستان) (پیش شماره شهرهای انگلیس) (كد لندن) (کد کشور انگلستان) (پیش شماره موبایل در انگلیس) (پیش شماره کشور انگلستان) (پیش شماره کشور انگلیس) (کد شهرهای انگلستان) (شماره انگلیس) (شماره موبایل لندن) (پیش شماره موبایل لندن) (کد انگليس) (کد کشور 44 برای کدام کشور است) (پیش شماره شهر لندن) (پیش شماره 0044) (کد تلفن کشورها+44) (پیش شماره 44) (شماره موبایل در انگلستان) (کد موبایل انگلیس) (کد تلفن انگلستان) (کد تلفن شهرهای انگلستان) (کد تلفن شهر لندن) (یک شماره موبایل در انگلیس) (شماره تلفن انگلستان) (کد تلفن کشور انگلیس) (پيش شماره انگلستان) (پيش شماره لندن) (پيش شماره انگليس) (پیش شماره های موبایل انگلستان) (كد انگليس) (کد شهر لندن) (کد موبایل لندن) (شماره موبایل انگلیسی) (شماره تلفن انگلستان چند رقمی است) (44 کد کدام کشور است) (پیش شماره تلفن انگلستان) (پیش شماره های لندن) (شماره تلفن های لندن) (پیش شماره موبایل کشور انگلستان) (شماره تلفن های انگلیس) (شماره موبايل هاى انگليس) (00447 کد کدام کشور است) (شماره موبایل انگلیس چند رقمی است) (کد شهرهای کشور انگلیس) (کد شهرهای انگلیس) (شماره تلفن لندن) (شماره مبایل انگیلیس) (پیش شماره تلفن لندن) (شماره موبایل های انگلیس) (شماره موبایل کشور انگلیس) (انگلستان) (شماره های موبایل انگلیس) (پیش شماره تلفن انگلیس) (پیش شماره های انگلستان) (پیش شماره +44) (پیش شماره های انگلیس) (پيش شماره شهرهاي انگلستان) (کدلندن) (کد شماره های انگیلیس) (نمونه شماره موبایل انگلیس) (نمونه شماره موبایل انگلستان) (یک شماره موبایل انگلیسی) (کد تلفن کشور لندن) (پیش شماره موبایل کشور انگلیس) (شماره موبايل انگلستان) (پیش شماره کشورانگلستان) (0044 پیش شماره کجاست) (شماره تلفن انگلستان) (شماره موبایل های لندن) (شماره موبايل انگليس) (شماره موبایل های انگلستان) (شماره تلفن در لندن) (پیش شماره های شهرهای انگلستان) (پیش شماره شهر های انگلیس) (كد شهرهاي انگلستان) (شماره انگلستان) (شماره تلفن در انگلیس) (کد پیش شمارهای تلفن موبایل کشور لندن) (شماره های لندن) (کد تلفن کشور انگلستان) (پیش شماره لندن ) (پیش شماره ی انگلستان)