پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره آلمان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره کشور آلمان 49 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آلمان باید ابتدا 0049 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلمان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0049123456 را وارد نمایید. توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید. مثلا برای شماره 0912123456، شماره 0049912123456 را شماره گیری نمایید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره آلمان) (0.aspx) (پیش شماره المان) (شماره موبایل آلمان) (پیش شماره موبایل آلمان) (کد کشور آلمان) (کد آلمان) (کد المان چند است) (کد المان) (پیش شماره موبایل المان) (پیش شماره 0049) (پيش شماره آلمان) (شماره تلفن آلمان) (پیش شماره کشور آلمان) (کد موبایل آلمان) (کد موبايل آلمان) (شماره موبایل المان) () (شماره تلفن المان) (پیش شماره شهرهای آلمان) (کد تلفن آلمان) (پيش شماره موبايل آلمان) (کد موبایل المان) (کد شهرهای آلمان) (پیش شماره کشور المان) (پیش شماره تلفن آلمان) (کدآلمان) (کدالمان) (شماره موبایل آلمانی) (شماره المان) (کد تلفن المان) (پيش شماره كشور آلمان) (کدپیش شماره کشورالمان) (کد کشور المان) (پیش کد آلمان) (پیش شماره موبایل کشور آلمان) (پيش شماره المان) (یک شماره موبایل آلمانی) (پیش شماره تلفن شهرهای آلمان) (شماره موبایل المانی) (شماره موبایل در آلمان) (کد آلمان چنده) (کد موبایل کشور آلمان) (كد كشورها 0049) (شماره تلفن آلمان چند رقمی است) (پیش شماره ی المان) (کد پیش شماره المان) (کد تلفن شهرهای آلمان) (پیش شماره تلفن همراه در آلمان) (شماره های آلمان) (کد پیش شماره آلمان) (پیش شماره موبایل در المان) (یک شماره تلفن آلمانی) (شماره آلمان) (کد تلفن کشور آلمان) (پیش شماره های شهرهای آلمان) (پیش شماره شهرهای المان) (کد آلمان ) (پیش شماره آلمان چند است) (پیش شماره تلفن همراه المان) (پیش شماره های کشور آلمان) (کد شماره موبایل آلمان) (شماره های المان) (کد المان) (نمونه شماره موبایل آلمان) (شماره موبایل در المان) (شماره تلفن در آلمان) (پیش شماره ی آلمان) (پیش شماره المان ) (شماره کشور آلمان) (پیش شماره کشورها 0049) (کد شهرهای المان) (کد آلمان تلفن) (پيش شماره كشور المان) (پیش شماره موبایل کشور المان) (پیش شماره موبایل در آلمان) (پیش شماره آلمان ) (کدشهرهای آلمان) (شماره آلمانی) (شماره موبایل های آلمان) (پیش شماره های موبایل کشور آلمان) (شماره گیری المان) (پیش شماره تلفن همراه آلمان) (پیش شماره کشور 0049) (شماره المانی) (کد تلفن شهرهای کشور آلمان) (شماره موبایل المان) (پیش کد کشور آلمان) (کد موبایل کشور المان) (پیش شماره های آلمان) (پیش شماره تلفن المان) (شماره تلفن در المان) (شماره موبایل کشور المان) (کد موبایل در آلمان) (شماره تلفن های آلمان) (پیش کد المان) (پیش شماره ی شهرهای آلمان) (شماره موبايل آلمان) (پیش شماره موبایل های آلمان) (شماره تلفن همراه در آلمان)