پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ستون دروازه = تیقک

1 پاسخ 1

ستون دروازه یا تیردروازه یعنی کسی که بد شانسه و توپش به این میله آهنی برخورد کنه و به بیرون بره و اگر به گل رفت که خوش به حالشه.امیدوارم توپ زندگیتون هیچ وقت به تیرک نخوره و و اگر خورد به بیرون نره و گل بشه.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ستون دروازه) ()