پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دشنام دادن

2 پاسخ 2

سب
سب


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دشنام دادن پرسشکده) (دشنام دادن) (دشنام دادن در پرسشکده) (دشنام) (پرسشکده دشنام دادن) (دشنام دادن-پرسشکده) (پرسشکده:دشنام دادن؟) () (دشنام پرسشکده)