پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دانش بررسی پدیده های جوی

1 پاسخ 1

هواشناسی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دانش بررسی پدیده های جوی) (دانش بررسی پدیده های جوی ) ()