پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند مرتبه در طول یک روز کامل، عقربه‌های ساعت با یکدیگر همپوشانی دارند؟

1) 12 مرتبه
2) 22 مرتبه
3) 24 مرتبه
4) 30 مرتبه

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح گزینه‌ی 2 می‌باشد. عقربه‌های یک ساعت آنالوگ، در طول روز 22 مرتبه با یکدیگر همپوشانی دارند. این همپوشانی در ساعات 12:00، 1:05، 2:10، 3:15، 4:20، 5:25، 6:30، 7:35، 8:40، 9:45 و 10:50 اتفاق می‌افتد.

منبع: http://www.mytechinterviews.com/clock-handsمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده