پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معانی دیگر سایه؟(دوحرف است)

1 پاسخ 1

وش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معانی سایه) (سایه دو حرفی) (معنی سایه دوحرفی) (سایه دوحرفی) ()