پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


واحد،سطح ،چیست؟

1 پاسخ 1

سطح (Area) به حاصلضرب طول در عرض یک بخش از فضا اطلاق می شود. واحد سطح بسته واحد طول و عرض انتخابی شما دارد. سطح یک کمیت دو بعدی است در حالیکه حجم کمیتی سه بعدی می باشد. از لحاظ جبری مساحت یک شکل را می توان به مربع های کوچک ثابت و یک اندازه تبدیل کرد و اندازه سطح را برحسب مربع واحد آن بیان نمود.
هر واحد سطح، مرتبط با توان دوم واحد طول انتخابی است. مساحت می تواند با متر مربع (m2) ، سانتی متر مربع (cm2)، میلی متر مربع (mm2) ،کیلومتر مربع km2))،فوت مربع (ft2)  ،یارد مربع  (yd2) و مایل مربع  (mi2) اندازه گیری شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد سطح) (واحد سطح چیست) (واحدسطح) (واحد سطح چيست) (واحد سطح ) (واحد سطح پرسشکده) (واحدسطح چیست) (واحد سطح) () (واحد سطح در پرسشکده) (واحد سطح چیست؟) (واحد سطح چیه) (واحدسطح پرسشکده) (واحد اندازه گیری سطح چیست) (واحدسطح) (واحد سطح؟) (سطح) (رب النوع)