پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق «تدبر» ، «تفقه» ، «تفکر» ، «تعقل» ، «یشعرون» چیست؟

1 پاسخ 1

تدبر این است که قلب با توجه به عواقب در کارها می اندیشد .فکر و تفکر این است که قلب با توجه به دلائل و برهان در کار یا موضوعی می اندیشد. اما معنای عقل و تعقل به نیرویی گویند که انسان نفس خود را حبس کند.نگذارد که هواها به او سرایت نماید .در اصل از عقال به معنی طنابی است که بر پای شتر می بندند تا حرکت نکند . از آن جا که نیروی عقل انسان را از کارهای ناهنجار باز می دارد، عقل گفته می شود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تفقه چیست)