پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برادری دارم که تحت تاثیر وبسایتهای اینترنتی مطالبی س ک س ی از رابطه با محارم خانده و قبلا چندبار بالا سرم من امد و من با خشونت و تند خویی با او برخورد کردم طوری که خیلی ترسید و در مورد این گناه و عذاب اخروی ان برایش گفتم  او هم ترسید و دیگر مزاحمم نمی شود من اخلاق بدی ندارم اما وقتی از چیزی خشمگین شوم احدی نمی توتند جلویم بایستد
اما او هنوز هم از این مطالب می خواند می خواهم برایش مطلبی از دین ایمیل کنم تا از این گناه دست بردارد این گناه حتی در نسلش تاثیر خواهد گذاشت راهنایی ام کنی در ضمن او اصلا مطالب دینی نمی خواند اهل نماز و قران نیست اما ماه رمضان را روزه می گیرد برای امام حسین احترام قائل است و به مراسم عذا داری او می رود اما ندیده  یا نشنیدم که برای ایشان یا دینش اشک بریزد
چه پیغامی برایش بفرستماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(س محارم) (محارم س) (محارم)