پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ملکه مشهور لویی سیزدهم

1 پاسخ 1

اندتریش  ، آن دو تریش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ملکه لویی سیزدهم) (ملکه مشهور لویی سیزدهم)