پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جهاز هاضمه

2 پاسخ 2

جهاز هاضمه که از جوف دهن تا مقعد ادامه دارد به ترتیب شامل ساختمان های ذیل است:

1.      جوف دهن

2.      بلعوم

3.      مری

4.      معده

5.      امعای رقیقه

6.      امعای علیظه

7.      مقعد

بر علاوه کبد و پانکریاس نیز دارای افرازات در جهازات هاضمه اند که در جمله ملحقات جهاز هاضمه بشمار میروند افرازات کبد از طریق قنات های صفراوی با افرازات پانکریاس یکجا در قطعه دوم اثناعشر میریزند.

دستگاه گوارش


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()