پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سربها

2 پاسخ 2

فدیه
فدا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سربها) (سربها پرسشکده) (سربها در پرسشکده) (سر بها پرسشکده) () (فدیه پرسشکده)