پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


H-1 (پروتیوم)، H-2 (دوتریوم) و H-3 (تریتیوم)

1 پاسخ 1

از ایزوتوپ های هیدروژن


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()