پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از ایزوتوپ های هیدروژن

1 پاسخ 1

(پروتیوم)، H-2 (دوتریوم) و H-3 (تریتیوم)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()