پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رسا و بلیغ

1 پاسخ 1

شیوا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بلیغ پرسشکده) (بلیغ در پرسشکده) ()