پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ماشین حمل مایعات

2 پاسخ 2

تانکر
کانتینر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماشین حمل مایعات) (نام ماشین حمل مایعات) (ماشين حمل مايعات) (ماشین حمل مایعات در جدول) (ماشین حمل مایعات ) () (ماشین حمل مایعات درجدول) (خودروی حمل مایعات) (اسم ماشین حمل مایعات) (ماشین حمل مایعات پرسشکده) (ماشین حمل مایعات)