پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


موجب شرمساری و سرافکندگی

1 پاسخ 1

ننگین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(موجب شرمساری) (موجب شرمساري) (موجب سرافکندگی در جدول) (موجب شرمساری در جدول) () (شرمساری در پرسشکده) (موجب شرمساری در حل جدول) (موجب شرمساری درجدول) (موجب شرمساری)