پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنیز زنان عثمانی

1 پاسخ 1

ادالیسک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنیز عثمانی) (کنیز زنان عثمانی)