پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گونه ای نان پهن و نازک

1 پاسخ 1

تافتون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوعی نان نازک پرسشکده) (نان نازک)