پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


رئیس جمهور فقید شیلی

1 پاسخ 1

سالوادور آلنده


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(رئیس جمهور فقید شیلی)